Δύο σκηνές

Οι γλωσσικές πρακτικές: ποιος μιλάει τι;

Και... σε ποια γλώσσα μιλάμε μεταξύ μας;

Θέματα μελέτης της κοινωνιογλωσσολογίας

Ποιες είναι οι στάσεις μας σε σχέση με τις γλώσσες;

Τα εκτός των γλωσσών πολιτιστικά σημεία αναφοράς

Πώς (αυτο)προσδιοριζόμαστε σε σχέση με όλα αυτά;

Πώς επέδρασαν όλα αυτά στις σχολικές επιλογές;

Και τελικά;

Βιβλιογραφία