Μερικές σκηνές

Συστημική προσέγγιση

Αλληλεπίδραση και κυκλική αιτιότητα
Ανοικτή επικοινωνία και ευέλικτα όρια

Ένα σχολείο ως ανοικτό σύστημα

Παραδείγματα σύνδεσης του σχολείου με την οικογένεια

Δυσπιστίες και αντιστάσεις

Συμπέρασμα

Βιβλιογραφία