Η τάξη ως αναγνωστική κοινότητα

Είναι λοιπόν φανερή η σημασία που έχει ο τρόπος με τον οποίο οργανώνουμε και διαχειριζόμαστε την αναγνωστική διαδικασία μέσα στην τάξη. Για να βρούμε τον τρόπο αυτόν, βοηθά να αντιληφθούμε την τάξη ως μία κοινότητα αναγνωστών.

Ξεκινούμε από το προφανές, ότι η ανάγνωση μέσα στην τάξη γίνεται σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από την ατομική, σιωπηλή ανάγνωση. Η τάξη είναι μια ομάδα η οποία βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση, συνδέεται με ποικίλες σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. Η ανταπόκριση επομένως στην ανάγνωση, έτσι όπως εκφράζεται μέσα στην τάξη, καθορίζεται από τις σχέσεις των μελών της ιδιότυπης αυτής κοινότητας,

το κλίμα της επικοινωνίας,

τα μηνύματα περί ανάγνωσης που δίνονται από το σύνολο της αναγνωστικής διαδικασίας.

Η έννοια της κοινότητας είναι βοηθητική ακριβώς επειδή τονίζει την αίσθηση του «ανήκειν» που επιδιώκεται να αποκτήσουν οι μαθητές μέσω της ανάγνωσης, αλλά και επειδή υπογραμμίζει τις αξίες της ισότιμης συμμετοχής, του διαλόγου και της ανάληψης πρωτοβουλιών και ρόλων οι οποίοι χαρακτηρίζουν τα μέλη μιας κοινότητας.
Πώς συγκροτείται μια κοινότητα αναγνωστών;