Βιβλιογραφία

Κάτσικας Χρ., Λεοντσίνη M. (επιμ.), Η αναγνωστική συμπεριφορά του μαθητικού πληθυσμού στο νομό Έβρου, ΕΚΕΒΙ, Αθήνα, 1996

Manguel A., Η ιστορία της ανάγνωσης, μτφρ. Λ. Καλοβυρνάς, Νέα Σύνορα, Αθήνα, 1997

Meek M., How Texts Teach what Readers Learn, Thimble Press, UK, 1988

Nodelman P., The Pleasures of Children's Literature, Longman, New York, 1992

Παπαμιχαήλ Ι., Πατινιώτης N. (επιμ.), Πανελλήνια Έρευνα Αναγνωστικής Συμπεριφοράς. Σύνοψη αποτελεσμάτων, ΕΚΕΒΙ, Αθήνα, 1999

Passeron J.-C., "Ο πολιτιστικός πολυμορφισμός της ανάγνωσης. Σχετικά με τον αναλφαβητισμό", μτφρ. Φ. Σιατίτσας, στο: Όψεις της ανάγνωσης, εισαγ.-επιμ. Μ. Λεοντσίνη, Αθήνα, 2000, σ. 103-118

Smith F., Joining the Literacy Club: Further Essays on Education, Heinemann, London, 1988

Spink J., Τα παιδιά ως αναγνώστες, μτφρ. Κ. Ντελόπουλος, Καστανιώτης, Αθήνα, 1990