Βιβλιογραφία

Anderson R. κ.ά., Πώς να δημιουργήσουμε ένα έθνος από αναγνώστες, επιμ. Στ. Βοσνιάδου, μτφρ. Α. Αρχοντίδου, Ι. Μπίμπου, Φ. Παπαδημητρίου, Στ. Βοσνιάδου, Gutenberg, Αθήνα, 1994

Αποστολίδου Β., "Λογοτεχνία και Ιδεολογία: Το ζήτημα των αξιών κατά τη διδασκαλία της λογοτεχνίας", στο: Λογοτεχνία και Εκπαίδευση, επιμ. Β. Αποστολίδου, Ε. Χοντολίδου, Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 1999, σ. 335-347

Αποστολίδου Β., Καπλάνη Β., Χοντολίδου Ε. (επιμ.), Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο... μια νέα πρόταση διδασκαλίας, Τυπωθήτω - Γ. Δαρδανός, Αθήνα, 2000

Culler J., Λογοτεχνική θεωρία. Μια συνοπτική εισαγωγή, μτφρ. Κ. Διαμαντάκου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, 2000

Cummins J., Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία της ετερότητας, εισαγ.-επιμ. Ε. Σκούρτου, μτφρ. Σ. Αργύρη, Gutenberg, Αθήνα, 2002

Fish S., Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities, Harvard University Press, Cambridge Mass., 1980

Hollindale P., "Ideology and the Children's Book", στο: Hunt P. (ed.), Literature for Children, Routledge, 1992